MENU
Oriental mixed grill

Oriental mixed grill by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 25 min - Cook 25 min
Beef tenderloin

Beef tenderloin by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 15 min
char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 20 min
U.S. Filet Steak

U.S. Filet Steak by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 25 min
Grilled US beef tenderloin………

Grilled US beef tenderloin……… by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 15 min
barbeque stake with butter onion

barbeque stake with butter onion by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 25 min
Basic Beef marination

Basic Beef marination by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
London Broil Marinade

London Broil Marinade by Miri

1 vote
Prep 4.5 hours - Cook 14 min
pepper charred rib eye tomatoes chutney

pepper charred rib eye tomatoes chutney by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 15 min - Cook 25 min
Reba Herzfeld's Never-Fail Brisket

Reba Herzfeld's Never-Fail Brisket by Miri

1 vote
Prep 1 days - Cook 3 hours