MENU
Oriental mixed grill

Oriental mixed grill by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 25 min - Cook 25 min
Oriental Kebab

Oriental Kebab by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 15 min - Cook 20 min
Hoisin Barbeque lamb chops

Hoisin Barbeque lamb chops by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 10 min
Tagine mixed grill

Tagine mixed grill by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 20 min
ChickenShawarma sandwetsh

ChickenShawarma sandwetsh by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 25 min - Cook 20 min
Chicken Schawarma

Chicken Schawarma by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 25 min - Cook 20 min
Barbeque lamb chops

Barbeque lamb chops by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 20 min
Chicken Schawarma

Chicken Schawarma by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 12 hours - Cook 60 min