MENU
Mint chutney

Mint chutney by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

5 votes
Prep 10 min - Cook 5 min
chicken biryani

chicken biryani by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 25 min - Cook 20 min
chicken tikka mahkni

chicken tikka mahkni by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 30 min - Cook 30 min
shrimps BRIAYANI

shrimps BRIAYANI by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 30 min - Cook 20 min