MENU
Toro (Yellow fin tuna)

Toro (Yellow fin tuna) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Katsu (Bonito Tuna)

Katsu (Bonito Tuna) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Tobiko (Flying fish eggs)

Tobiko (Flying fish eggs) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Kani (Crab Sticks)

Kani (Crab Sticks) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Tamago (Omelete)

Tamago (Omelete) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Takka - Donburi

Takka - Donburi by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min