MENU
Chirashi sushi

Chirashi sushi by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 15 min
Skinny Mu Shu Lettuce Wraps

Skinny Mu Shu Lettuce Wraps by Skinny Kitchen with Nancy Fox

1 vote
Prep 15 min - Cook 15 min
chicken in mint sauce

chicken in mint sauce by sunil k.nayar

2 votes
Pan Grilled Tofu with Miso Glaze

Pan Grilled Tofu with Miso Glaze by John Spottiswood

2 votes
Prep 5 min - Cook 10 min
Anago (Sea Eel)

Anago (Sea Eel) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Shake (Salmon)

Shake (Salmon) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Ika & Tobiko (Squid & flying fish eggs)

Ika & Tobiko (Squid & flying fish eggs) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Baked Egg Rolls

Baked Egg Rolls by 1st Place Recipes

2 votes
Prep 15 min - Cook 20 min
Tamago (Omelete)

Tamago (Omelete) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Sweet and Sour Pork

Sweet and Sour Pork by Chez la mere

2 votes
lamb and tapioka nuggets

lamb and tapioka nuggets by sunil k.nayar

1 vote
Prep 15 min - Cook 15 min
Katsu (Bonito Tuna)

Katsu (Bonito Tuna) by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Hot bricks

Hot bricks by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 15 min - Cook 15 min
Funky Chilled Century Egg Tofu

Funky Chilled Century Egg Tofu by Blackswan

1 vote
Prep 15 min
Delicious and Spicy Pyaz Ki Kachori

Delicious and Spicy Pyaz Ki Kachori by Amanda Millen

1 vote
Prep 6 min - Cook 15 min